zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
Zostań ekodoradcą w urzędzie na pół etatu
27 czerwca 2022 r. | 13:30
0

Jest praca w Urzędzie Gminy Miedźno na pół etatu. Można zarobić ok. 1500 zł miesięcznie. Chodzi o stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Ślaskie. Przywracamy Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno.

Dokumenty należy złożyć do 5 lipca.

Ogłoszenie:

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na który odbywa się nabór:

1) nazwa stanowiska: samodzielny referent (Ekodoradca w programie Śląskie. Przywracamy Błękit)

2) wymiar czasu pracy: ½ etatu (po okresie próbnym możliwość zwiększenia do pełnego etatu)

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) wykształcenie wyższe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa związanych ze specyfikacją stanowiska pracy, a w szczególności ustaw o:

a) Prawo ochrony środowiska,

b) finansach publicznych,

c) pracownikach samorządowych,

d) ochronie danych osobowych,

e) o zamówieniach publicznych,

f) kodeks postępowania administracyjnego,

g) kodeks pracy,

2) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,

3) komunikatywna znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie,

4) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

5) bardzo dobra organizacja pracy,

6) rzetelność, sumienność, skrupulatność, samodzielność,

7) wysoka kultura osobista,

8) łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,

9) prawo jazdy kategorii B, gotowość do podróży służbowych oraz pracy w terenie i pracy zdalnej,

10) biegła znajomość obsługa komputera (w tym MS Office).

V. Opis stanowiska- zakres wykonywanych zadań:

1) przygotowanie indywidualnego planu działania, wraz z harmonogramem,

2) aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w: programie ograniczania niskiej emisji (PONE), planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

3) inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych,

4) realizacja zadań zgodnie z przyjętym indywidualnym planem działania,

5) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy, które umożliwi realizację zadań w postaci inwestycji i działań, ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń i/lub podniesienie efektywności energetycznej, podniesienie świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza oraz realizację programów pomocowych dla mieszkańców nastawionych na redukcję emisji zanieczyszczeń,

6) wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia, pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,

7) prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,

8) prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in. opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań,

9) stała i ścisła współpraca z Beneficjentem Koordynującym oraz właściwym miejscowo Związkiem Subregionalnym,

10) zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych zadań, w tym m.in. informowanie gminy, Beneficjenta Koordynującego oraz właściwego miejscowo Związku Subregionalnego o przypadkach materializacji ryzyka,

11) proponowanie innowacyjnych działań ekodoradcy i/lub działań zaradczych zwiększających efektywność wdrażania projektu,

12) współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,

13) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań informacyjno-edukacyjnych przewidzianych w projekcie (w ramach budżetu gminy),

14) udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców,

15) aktywny udział w kontrolach palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów,

16) monitorowanie realizacji wskaźników projektu (na poziomie gminy).

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1) gotowość podjęcia pracy – lipiec 2022 r.,

2) ½ etatu (z możliwością zwiększenia do pełnego etatu, po okresie próbnym)

3) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 1505,00 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego)

4) umowa o pracę, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,

5) kandydat zobligowany jest do odbycia rocznych studiów podyplomowych finansowanych przez pracodawcę,

6) praca w budynku Urzędu Gminy w Miedźnie, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

VII. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,

6) kwestionariusz osobowy,

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem na w/w stanowisko,

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

IX. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

1) Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko Ekodoradcy w programie Śląskie. Przywracamy Błękit” do 05 lipca 2022 r. godz. 17.00.

2) Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Miedźno po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

X. Informacje o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

1) Osoby, które złożą ofertę na w/w stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz dalszych szczegółach procedury konkursowej,

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno, stronie internetowej www.miedzno.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędu Gminy Miedźno.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *