zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
Według wójta podpisana umowa z firmą obsługującą gminę to “dokument prywatny”
02 kwietnia 2021 r. | 13:27
5

Po kolejnych tygodniach oczekiwania, Wójt Piotr Derejczyk odmówił mi udzielenia informacji publicznej w postaci podpisanej umowy współpracy z firmą kingmaker sp. z o.o.

Chodzi o kwestię rozliczeń m.in. prowadzenia fanpage urzędu gminy.

Pokrótce. Wójt uznał, że podpisana umowa z tą firmą to "dokument prywatny", dlatego nie może mi go udostępnić. Wkrótce sprawa trafi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

poniżej decyzja wójta.

PAWEŁ GĄSIORSKI

RO.1431.10.2021 odpowiedź na wniosek - Decyzja

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. Zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lutego Pana Pawła Gąsiorskiego dot. udostępnienia umowy zawartej z firmą Kingmaker sp. z o.o. z podpisami wykonawcy odmawiam udostępnienia informacji publicznej.
Uzasadnienie

W dniu 4 lutego 2021 r. Pan Paweł Gąsiorski złożył wniosek o udzielenie informacji publicznej. We wniosku zwrócił się o udostępnienie umowy zawartej z firmą Kingmaker sp. z o. o. wraz z podpisami wykonawcy oraz o informację jaka była podstawa prawna wypłacenia w 2020 roku firmie Kingmaker sp. z o.o. wynagrodzenia wynikającego z umowy.

W dniu 18 lutego wnioskodawca otrzymał za pośrednictwem platformy e-PUAP odpowiedź, że wynagrodzenie dla firmy Kingmaker sp. z o.o. wypłacone zostało na podstawie zawartej umowy.

W pozostałym zakresie, ze względu na konieczność przeprowadzenia analizy formalno-prawnej dotyczącej udostępnienia umowy wraz z podpisami, wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 4 kwietnia 2021 r.

W związku z powyższym przystąpiono do analizy przedmiotu niniejszego postępowania. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o majątku publicznym, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego (...). Biorąc pod uwagę, że wniosek o dostęp do informacji publicznej obejmował udostępnienie treści umowy dokumentującej świadczenie usług związanych z wydatkowaniem środków publicznych uznać należy, że dotyczył informacji publicznej. Tym niemniej nie jest to wystarczające do uznania, że wniosek winien być zrealizowany. Zauważyć bowiem należy, że dotyczył on nie podania informacji, czyli interesujących wnioskodawcę danych, lecz przekazania konkretnego dokumentu. Natomiast ustawa o dostępie do informacji publicznej odróżnia treść informacji, od postaci, materialnego nośnika, w którym jest ona zawarta (ucieleśniona).
Rozróżnienie to wynika z porównania poszczególnych jednostek redakcyjnych art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o polityce wewnętrznej i zagranicznej, zasadach funkcjonowania podmiotów obowiązanych do jej ujawnienia czy majątku publicznym. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy, ujawnieniu podlega informacja o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, – dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, – treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

Definicję dokumentu urzędowego w rozumieniu przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej zawiera art. 6 ust. 2, zgodnie z którym jest to treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu Kodeksu karnego w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Dokument o jaki wnioskuje strona nie odpowiada tej definicji. W ocenie tutejszego organu umowa zawarta ze spółką Kingmaker sp. z o.o. nie ma charakteru dokumentu urzędowego tylko jest dokumentem prywatnym. Nie można bowiem zapominać, że umowa nie stanowi jednostronnego oświadczenia woli podmiotu publicznego, lecz zawiera zgodne oświadczenia woli każdej ze stron umowy. Jeśli zatem drugą stroną umowy nie jest organ administracji publicznej zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej (w tym wypadku spółka), to nie sposób przyjmować, że dokument umowy jest dokumentem urzędowym, lecz będzie to dokument prywatny. Dokument prywatny, np. oświadczenie woli skierowane do organu administracji publicznej, nie staje się dokumentem urzędowym tylko dlatego, że został do niego zaadresowany i znajduje się w jego posiadaniu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2018 r. I OSK 814/16).

Podkreślenia wymaga fakt, że dokument ten jako nośnik informacji zawiera informację publiczną samą w sobie. Wynika z niego bowiem kto, za co i w jakiej wysokości otrzymał wynagrodzenie z majątku Gminy Miedźno. Taka informacja została Panu Pawłowi Gąsiorskiemu udostępniona w dniu 21 stycznia 2021 r. w ramach odpowiedzi na wniosek w sprawie o sygnaturze RO.1431.120.2020. Otrzymał on wówczas pełną treść umowy zawartej ze spółką Kingmaker sp. z o.o. Dlatego też należy podkreślić, że w niniejszym postępowaniu wnioskodawca występuje nie tyle o treść, lecz o postać umowy, a ściślej dokument umowy z podpisami wykonawcy. W tym zakresie uznać trzeba, że w przypadku, gdy ustawodawca chciał wnioskodawcom przyznać prawo dostępu do dokumentów źródłowych, to uczyniłby to w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skoro racjonalny ustawodawca nie zawarł analogicznych regulacji w odniesieniu do innych rodzajów dokumentów, to uznać trzeba, że uczynił to celowo, zatem takiego uprawnienia brak (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2020 r. III SA/Gl 473/20).

Jedynie w przypadku dokumentów urzędowych podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej udostępnia je zarówno co do treści, jak i postaci, w jakiej zostały utrwalone.

W przypadku innych niż dokument urzędowy rodzajów nośników informacji publicznej, podmiot zobowiązany nie ma obowiązku udostępniać samego nośnika, a jedynie zawartą w nim informację, jeśli stanowi ona informację publiczną (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. I OSK 4342/18). Analogiczne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 listopada 2019 r., sygn. akt I OSK 1520/18, gdzie stwierdził, że „żądanie udostępnienia informacji publicznej, zawartej w dokumencie prywatnym przez udostępnienie dokumentu prywatnego w postaci, w jakiej został utrwalony, nie podlega uwzględnieniu na gruncie przepisów dostępu do informacji publicznej. Inaczej mówiąc - informacja zawarta w dokumencie prywatnym, którym dysponuje organ, mająca cechy informacji publicznej podlega udostępnieniu. Udostępnieniu nie podlega natomiast cały dokument prywatny, będący nośnikiem tej informacji.”

Stanowisko w niniejszej sprawie zajęli: radca prawny Tomasz Głębocki oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marcin Pilch. Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Miedźno odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Urzędu Gminy Miedźno w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji.

(-) Piotr Derejczyk
Wójt Gminy Miedźno5 odpowiedzi na “Według wójta podpisana umowa z firmą obsługującą gminę to “dokument prywatny””

 1. Romek pisze:

  dokument prywatny = prywatny folwark

  24
  7
 2. Juras pisze:

  💥💥💥💥💥 💥💥💥

  13
  5
 3. Vladek pisze:

  💥💥💥💥💥 💥💥💥

  6
  6
 4. INSPEKTOR pisze:

  Skoro płaci ze swojego wynagrodzenia, to można tak to uznać, skoro płaci z kasy z gminy to już nie i powinien to udstępnić, Derejczyk jest juz skończony w gminie , bez szans na następną kadencję

 5. Mirek Green pisze:

  Bydzta cicho nie róbta poruty. Nie ośmieszajtą gminy!!!!! Niedługo bydzie lepi. Nauczta się kóltóry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *