zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
Nowy kierownik GOPS w Miedźnie pilnie poszukiwany
18 lutego 2022 r. | 13:14
0

Wójt Gminy Miedźno ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

ogłoszenie poniżej:

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.
II. Określenie stanowiska urzędniczego, na który odbywa się nabór:
1) nazwa stanowiska: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie,
2) wymiar czasu pracy: pełny etat.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268) z późn. zm.,
5) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
7) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
2) znajomość przepisów prawa związanych ze specyfikacją stanowiska pracy, a w szczególności ustaw o:
a) pomocy społecznej,
b) finansach publicznych,
c) pracownikach samorządowych,
d) ochronie danych osobowych,
e) wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
f) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
g) świadczeniach rodzinnych,
h) pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
i) Karcie Dużej Rodziny,
j) kodeks postępowania administracyjnego ,
k) kodeks pracy,
3) znajomość zagadnień związanych z funduszami unijnymi,
4) odporność na stres,
5) bardzo dobra komunikacja,
6) bardzo dobra organizacja pracy,
7) rzetelność, sumienność, skrupulatność, samodzielność,
8) wysoka kultura osobista,
9) prawo jazdy kategorii B,
10) obsługa komputera.

V. Opis stanowiska- zakres wykonywanych zadań:
1) kierowanie pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki,
3) odpowiedzialność za całokształt zadań oraz prowadzenie gospodarki finansowej GOPS,
4) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami,
5) prowadzenie polityki kadrowej i organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniająca sprawne wykonywanie zadań,
6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia w GOPS,
7) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny oraz kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników jednostki oraz ich pracy w terenie,
8) ścisłe przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w ramach posiadanych środków na realizację zadań jednostki,
9) nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem budżetu przeznaczonego na pomoc społeczną i wykonywanie zadań własnych, zleconych jak i przekazanych jednostce,
10) składanie Radzie Gminy w Miedźnie rocznych sprawozdań z działalności jednostki i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
11) współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1) gotowość podjęcia pracy od 1 kwietnia 2022 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin podjęcia pracy w GOPS może zostać ustalony indywidualnie
2) pełny etat
3) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 4500 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego) + dodatek funkcyjny zależny od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
4) pierwsza umowa na czas określony wynoszący 3 miesiące. Możliwość przedłużenia zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy
5) praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

VII. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,
6) kwestionariusz osobowy,
7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem na w/w stanowisko,
10) uproszona koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie w latach 2022 - 2025.

IX. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:
1) Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie" do 28 lutego 2022 r, godz. 15.30.
2) Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Miedźno po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

X. Informacje o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:
1) Osoby, które złożą ofertę na w/w stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz dalszych szczegółach procedury konkursowej,
2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno, stronie internetowej www.miedzno.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędu Gminy MiedźnoDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *