zachmurzenie duże
15°
15°
środa
Reklama
Naruszono prawo w związku z podwyższeniem kapitału SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.
05 stycznia 2024 r. | 14:51
2

Kolejne nieprawidłowości wykryte przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach dotyczyły gospodarki nieruchomościami w gminie Miedźno, w tym spółki SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

W przeprowadzonych w latach 2022 - 2023 postępowaniach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości Gminy Miedźno, zaniechano sporządzenia oraz opublikowania wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Powyższym naruszono art. 35 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 7, art. 13 ust. 1 oraz art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

Nieprawidłowość dotyczyła przeniesienia własności nieruchomości w ww. okresie, tj.:
- przeniesienia własności nieruchomości o nr: 985, 986, 987 i 988/1 położonych w Ostrowach nad Okszą na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 4111/2022 z dnia 21 października 2022 r.,
- przeniesienia własności nieruchomości o nr 988/3 położonej w Ostrowach nad Okszą na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 1215/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Ponadto, zaniechanie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stosownie do art. 35 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, stwierdzono w zakresie zamiany nieruchomości gminnych o nr 989/1 i nr 1100 na działkę będącą własnością osób fizycznych o nr 1985, co nastąpiło aktem notarialnym nr 3424/2023 z dnia 26 maja 2023 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, sporządzenie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia (aport do Spółki) i zamiany nieruchomości było technicznie bezzasadne, gdyż w zakresie aportu zamiast wskazania kwoty wywoławczej należałoby podać ilość nabywanych akcji - transakcja była ograniczona do jednego podmiotu, natomiast w przypadku zamiany nieruchomości, zamiast wskazania kwoty wywoławczej należałoby podać nieruchomość nabywaną w zamian.
- W przeprowadzonym w 2022 r. I i II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych o nr 797 i nr 849, stwierdzono:
- zaniechanie zamieszczenia w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18 marca 2022 r. informacji wymaganych w art. 35 ust. 2 pkt 12 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), tj. terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości,
- dokonanie zwrotu wadium w II przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 27 września 2022 r. zakończonym wynikiem negatywnym, z naruszeniem terminów określonych w § 4 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz w regulaminie II przetargu ustalonym zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Pismo z dnia 29 września 2022r. o zwrot wadium w wysokości 1.572,00 zł przekazano do Referatu Finansowego w dniu 3 października 2022 r., tj. sześć dni po zakończeniu przetargu. Zgodnie z ww. przepisami, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium zwrócono w dniu 3 października 2022 r. Zadania związane z gospodarką nieruchomościami wykonywał Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (poprzednio w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej). Kierowanie pracą Referatu, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, należało do zadań Sekretarza Gminy. Nadzór nad pracą Referatu od lutego 2022 r. należał do Dyrektora Inwestycyjnego. Od stycznia 2023 r. kierowanie pracami Referatu powierzono Kierownikowi tego Referatu.

Wniosek nr 2
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie:
- sporządzania oraz opublikowania wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany oraz w drodze bezprzetargowej poprzez wniesienie ich jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek prawa handlowego, zgodnie z art. 35 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 7, art. 13 ust. 1 oraz art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),
- ujmowania w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży informacji wymaganych przepisami art. 35 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- zwrotu wadium, w terminach określonych w § 4 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz w regulaminach przetargów, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Naruszono prawo w związku z podwyższeniem kapitału SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.”

  1. Jan pisze:

    wódz kazał to ktoś łeb podkładał.

    12
  2. mieszkaniec pisze:

    Zapewne można się niedługo spodziewać zmiany na stanowisku prezesa SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

    16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *