zachmurzenie umiarkowane
19°
19°
piątek
Reklama
Kolejne naruszenia prawa w urzędzie
02 lutego 2024 r. | 09:00
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła naruszenia prawa w zakresie ewidencji podatków lokalnych. Za naruszenia byli odpowiedzialni skarbnicy gminy.

W zakresie podatków lokalnych:
- W latach 2019 - 2023 do dnia kontroli, nieprawidłowo prowadzono ewidencję podatników w systemie elektronicznym poprzez nieujęcie danych wymaganych § 4 ust. 1 pkt 1 lit. e-f oraz § 5 ust.1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b, c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 107, poz. 1138). W powyższej ewidencji brak było numerów identyfikacyjnych podatników oraz identyfikatorów budynków, numerów ksiąg wieczystych.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym. Natomiast art. 7 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy administracji publicznej

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy Miedźno, ewidencja ta nie zawierała wszystkich informacji wymaganych przepisami prawa, ale jest systematycznie uzupełniana o brakujące dane. Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości należały do Podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Miedźno. Nadzór w tym zakresie sprawowali: od 2 grudnia 2019 r. p. Grażyna Borycka – Skarbnik Gminy Miedźno, a poprzednio p. Andrzej Kluczny –. Skarbnik Gminy Miedźno.

Wniosek nr 3
Wprowadzić do ewidencji podatkowej w systemie informatycznym wymagane przepisami dane dotyczące nieruchomości położonych na terenie Gminy Miedźno, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz. 1138), mając na uwadze art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *