zachmurzenie duże
15°
15°
wtorek
Reklama
Jutro sesja w sprawie absolutorium dla wójta
27 sierpnia 2020 r. | 11:26
2

Jutro o godz. 11:00 w hali sportowej w Ostrowach nad Okszą odbędzie się sesja Rady Gminy Miedźno, podczas której radni będą głosować w sprawie absolutorium dla Wójta Piotra Derejczyka. W trakcie sesji odbędzie się również debata nad stanem gminy Miedźno.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Miedźno
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miedźno za rok 2019
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miedźno za rok 2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno wotum zaufania
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
9. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji budżetu Gminy Miedźno za 2019 rok
12. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
17. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje sie domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźno
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
23. Interpelacje i wolne wnioski
24. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy2 odpowiedzi na “Jutro sesja w sprawie absolutorium dla wójta”

  1. tytus pisze:

    Czy waszym zdaniem Wójt powinien dostać wotum zaufania od radnych?
    Moim zdaniem NIE

    6
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *