zachmurzenie duże
15°
15°
wtorek
Reklama
GOPS w Miedźnie szuka pracownika
03 czerwca 2020 r. | 12:50
3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłosił nabór na stanowisko pracownika socjalnego - umowa na zastępstwo.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

I. Wymiar czasu pracy: 1 etat (zastępstwo)

II. Wymagania niezbędne:

1.      posiadanie wykształcenia zgodnego z zapisami ustawy o pomocy społecznej,

2.      posiadanie obywatelstwa polskiego,

3.      korzystanie z pełni praw publicznych,

4.      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6.      prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy

7.      nieposzlakowana opinia.

III. Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy,
w tym z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz  kodeksu postępowania administracyjnego,

2.      mile widziane doświadczenie zawodowe,

3.      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

4.      umiejętność współpracy w zespole,

5.      komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe,

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

2.    prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu wymienionych wyżej postępowań,

3.    dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

4.    zawieranie, prowadzenie kontraktów socjalnych,

5.    realizowanie procedur związanych z realizacją Niebieskiej Karty,

6.    prowadzenie pracy socjalnej,

7.    udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
w realizacji tych zadań,

8.    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1.      forma zatrudnienia -pełny etat, umowa o pracę na zastępstwo (na czas nieobecności pracownika w związku z długotrwałym zwolnieniem)

2.      praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. Praca
w pomieszczeniach oraz w terenie w miejscu zamieszkania klientów.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny,

2.      CV,

3.      kwestionariusz osobowy,

4.      kserokopie świadectw pracy,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

6.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7.      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik socjalny,

8.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,

10.  kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

11.  podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (wzór do pobrania w załączniku)

VIII. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, przy ul. Ułańskiej 25
w punkcie kancelaryjnym lub przesłane pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

w terminie do dnia 10.06.2020r. do godz.10.00

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny”.

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do Ośrodka), nie będą rozpatrywane.

IX. Postępowanie rekrutacyjne:

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

3) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne zostaną trwale zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

4) Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.

 3 odpowiedzi na “GOPS w Miedźnie szuka pracownika”

  1. mm pisze:

    Warunki poważniejsze niż dla ministrów w rządzie, 90 % z nich nie spełnia warunków, żeby być pracownikiem GOPS w Miedźnie.

  2. Mądry pisze:

    Bo żeby być ministrem nie trzeba spełniać żadnych kryteriów. A na najniższym spore. Szkoda tylko że wynagrodzenie nie idzie w parze z wykształceniem

  3. mieszkaniec pisze:

    Zarobki mniej więcej na poziomie pełnomocnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *