zachmurzenie duże
15°
15°
wtorek
Reklama
GOPS w Miedźnie poszukuje pomocnika
20 kwietnia 2022 r. | 13:48
0

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłosił nabór na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie. Można zarobić nawet 3200 zł brutto miesięcznie.

ogłoszenie poniżej:

Jeden etat na stanowisku pracownik socjalny umowa na zastępstwo

I. Wymiar czasu pracy: 1 etat (zastępstwo)

II. Wymagania niezbędne:

posiadanie wykształcenia zgodnego z zapisami ustawy o pomocy społecznej,
posiadanie obywatelstwa polskiego,
korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy,
nieposzlakowana opinia.

III. Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy,
w tym z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
mile widziane doświadczenie zawodowe,
samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
umiejętność współpracy w zespole,
komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu wymienionych wyżej postępowań,
dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia,
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
zawieranie, prowadzenie kontraktów socjalnych,
prowadzenie pracy socjalnej,
udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa,
w realizacji tych zadań,
udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

V. Warunki pracy na stanowisku:

forma zatrudnienia -pełny etat, umowa o pracę na zastępstwo (na czas nieobecności pracownika w związku z długotrwałym zwolnieniem),
praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. Praca w pomieszczeniach oraz w terenie w miejscu zamieszkania klientów.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,
CV,
kwestionariusz osobowy,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik socjalny,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych, w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (wzór do pobrania w załączniku).

VIII. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, przy ul. Ułańskiej 25 w punkcie kancelaryjnym lub przesłane pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

w terminie do dnia 10.05.2022 r. do godz.12.00

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny”.

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do Ośrodka), nie będą rozpatrywane.

IX. Postępowanie rekrutacyjne:

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

3) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne zostaną trwale zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

4) Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *