zachmurzenie duże
16°
16°
poniedziałek
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Miedźno!
13 kwietnia 2020 r. | 12:10
0

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym.

I. Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 6. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. gotowość do podjęcia pracy od 1 maja 2020 r.;
 2. znajomość zasad księgowości podatkowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 3. doświadczenie w prowadzeniu ewidencji podatkowej w jednostkach samorządu terytorialnego;
 4. znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń o:
 5. samorządzie gminnym,
 6. pracownikach samorządowych,
 7. dostępie do informacji publicznej,
 8. ochronie danych osobowych,
 9. kodeks postępowania administracyjnego,
 10. podatkach i opłatach lokalnych,
 11. podatku rolnym,
 12. podatku leśnym,
 13. zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 14. instrukcja kancelaryjna;
 15. umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów księgowych i sprawozdawczych;
 16. odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie księgowanie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 2. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego, prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
 3. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych;
 4. uzgadnianie przypisów i odpisów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 5. wydawanie zaświadczeń o niezaleganie w podatku;
 6. przygotowanie ocen sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 7. przechowywanie akt i stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 8. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;
 9. przyjmowanie wniosków dotyczących akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ich weryfikacja pod względem merytorycznym i rachunkowym;
 10. wydawanie decyzji i przygotowanie wniosku o płatność, dotyczących akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 11. sporządzanie związanych z akcyzą sprawozdań i analiz;
 12. wprowadzanie danych do systemu komputerowego i naliczanie podatku;

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. pełny etat;
 2. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 2600 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego), po okresie próbnym możliwość podniesienia wynagrodzenia zasadniczego;
 3. po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa pracy;
 4. praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 5. Kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta w referacie finansowym”, wraz z podaniem danych adresowych kandydata, w terminie do dnia 21 kwietnia 2020 r.;

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *