zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
UG Miedźno
GOPS w Miedźnie poszukuje asystenta rodziny
16 maja 2022 r. | 12:23
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie poszukuje do pracy Asystenta Rodziny.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

I. Wymagania obowiązkowe:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie:

wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

7)kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8) kandydat/kandydatka posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

II. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

2) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

4) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

5) umiejętność współpracy w zespole,

6) odporność na sytuacje stresowe,

7) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

8) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

9) znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,

III. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) CV

3) kwestionariusz osobowy

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych,

5) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

6) kopia uprawnień zezwalających na prowadzenie pojazdów mechanicznych,

7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

11) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

13) kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

V. Warunki pracy na stanowisku:

1) określenie stanowiska – asystent rodziny,

2) forma zatrudnienia:

umowa zlecenie lub
umowa o pracę w systemie zadaniowego czasupracy – ½ etatu,
3) przewidywany okres zatrudnienia – od dnia zawarcia umowy do 30.12.2022 r. (z możliwością kontynuowania umowy).

4) wykonywanie pracy na terenie gminy Miedźno i w godzinach wynikających z występujących potrzeb np. popołudniami, niedziele, soboty itp., asystowanie w sprawach dnia codziennego;

Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

VI. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

VII. Informacje o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kę i złożone osobiście w kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie w punkcie kancelaryjnym lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

w terminie do 15.06.2022 r. do godz. 12.00

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię , nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego z dopiskiem: „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY”

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka).

VIII. Postępowanie rekrutacyjne:

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

3) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne zostaną trwale zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

4) Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *